CXN_Mười phi cơ chiến đấu tốt nhất thế giới năm 2012

Châu Xuân Nguyễn (video)

Icon_US_F22

Sự  sắp hạn tùy theo:

1. Không chiến

2. Không yểm cho bộ binh

3. Những vai trò khác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s