ÔNG NGUYỄN VIẾT THÔNG, KHÔNG ĐƯỢC LỪA DỐI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ ! (Tâm Sự Y Giáo)

Icon_Symbols_ĐCS_Hiến Pháp 1946

PGS-TS NGUYỄN VIẾT THÔNG, KHÔNG ĐƯỢC LỪA DỐI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ !

Tâm Sự Y Giáo

Thứ năm, ngày 21 tháng hai năm 2013

http://ygiao.blogspot.com/2013/02/pgs-ts-nguyen-viet-thong-khong-uoc-lua.html

 

Gửi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương ,

 

Trong bài Tính hợp lý của Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi), ông đã dùng nhiều thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt, lừa mị người đọc. Do đó tôi thấy cần vạch cho nó rõ ra, để bà con cảnh giác:

 

Mạo danh nhân dân

 

Trong mục 2, ông tỉnh queo viết rằng: “Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng”, rồi thì “Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sẽ sụp đổ, đất nước sẽ rối loạn, đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ta”.

Ông chỉ là PGS, TS, Tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương, chứ nếu ông có là ai đi nữa thì cũng không được vội vã nói chắc như vậy. Chỉ có NHÂN DÂN mới có quyền khẳng định hay không khẳng định những điều nói trên. Nếu thế thì phải đi hỏi ý kiến của NHÂN DÂN đã chứ. Thông thường là phải qua một cuộc trưng cầu dân ý thì mới biết được cụ thể như thế nào. Sư việc như vậy đâu có đơn giản, mà ông đã vội mạo danh nhân dân rồi phang bừa, nói lấy được?

 

Góp ý sửa đổi Hiến pháp hay là góp ý về Xây dựng Đảng ?

 

Trong mục 4, ông viết:

“So với Hiến pháp năm 1992, quy định về Ðảng trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có ba bổ sung, phát triển quan trọng.

Một là, khẳng định Ðảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ðây là nét sáng tạo đột phá phù hợp với đặc điểm Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thực tế, Ðảng ta ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc. Ðảng ta không có lợi ích tự thân.

Hai là, bổ sung quy định: “Ðảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Sự bổ sung này quy định bản chất, trách nhiệm của Ðảng đối với nhân dân.

Ba là, khẳng định không chỉ các tổ chức của Ðảng mà còn quy định thêm về việc tuân thủ, thi hành Hiến pháp và pháp luật đối với mọi đảng viên. Ðảng viên phải tự giác, gương mẫu, thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Những bổ sung, phát triển trên càng cần thiết khi hiện nay, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Ðảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Ðảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây:

Một là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai là, đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản.

Ba là, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Ðảng đã xác định: “Ðể tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Ðảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt tám nhiệm vụ trong công tác xây dựng Ðảng mà Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách sau đây:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Ðảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất (2)”.

 

Cứ đụng vào mấy cái một là, hai là, ba là của ông là tôi cảm thấy ù tai hoa mắt, đầu óc quay mòng mòng tít mù khơi.

 

Bắt đầu từ chỗ Nổi lên những vấn đề cấp bách, ông làm một lèo mấy cái một là, hai là, ba là. Khốn nỗi đây lại là những nội dung thuần túy về Xây dựng Đảng chứ đâu có liên quan gì đến Góp ý sửa đổi Hiến pháp mà ông cứ đưa vào ngang phè phè như thế?

 

Hơn nữa, hai tài liệu mà ông trích dẫn là những Văn kiện của Đảng: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Văn kiện Hội nghị lần thứ thư Ban Chấp hành Trung ương, nghĩa là ông đã lấy văn kiện của Đảng để hướng dẫn cho việc sửa đổi Hiến pháp. Mặc nhiên, ông đã coi văn kiện của Đảng là cao hơn Hiến pháp?

 

Cố tình lừa dối về các quốc gia còn độc đảng

 

Nhưng ghê rợn nhất là điều sau đây: Trong mục 2, ông viết: “Nhưng nhiều nước khác lại chỉ có một đảng chính trị như Cu-ba, Lào, Triều Tiên, Ăng-ti-goa, A-rập Xê-út, Ba-ren, Bê-li-xê, Bô-xni-a, Bốt-xoa-na, Bê-nanh, Phi-gi, Găm-bi-a, Ê-ri-tơ-ri-a, Gha-na, Ghi-nê, Ha-i-ti, Cốt Đi-voa, Li-bi, Cư-rơ-gư-xtan, Ma-đa-ga-ca, Mô-na-cô, Tat-gi-ki-xtan, v.v…”

 

Xin thưa với ông, Lào là nước anh em với Việt Nam thì khỏi nói. Cuba thì đang hết sức chạy chữa cứu sống cho Hugo Chavez, vì Chavez nghoẻo thì khi không còn được cung cấp 110.000 thùng dầu mỗi ngày, Cuba cũng rung rinh. Triều Tiên thì được coi như Chí Phèo của thế giới, thường xuyên dùng hạt nhân để ăn vạ trong khi để người dân đói nhăn răng. Lẽ nào ông lại lấy mấy tấm gương mốc của Cuba và Triều tiên để soi rọi cho con đường đi lên của Việt Nam?

 

Đối với tất cả những nước còn lại, ông đã cố tình lừa dối người đọc chúng tôi rằng đó là những nước chỉ có một đảng chính trị, trong khi thực tế thì mỗi nước có nhiều, thậm chí tới hàng chục đảng phái.

 

Ông đừng tưởng rằng với cái lối phiên âm quái dị của ông mà chúng tôi mờ mắt sợ vãi, rồi không tìm ra được sự thật nhé. Chỉ cần vào Google, gõ “list of political parties in+ tên nước”, sẽ ra kết quả sáng giữa ban ngày. Nào, mời ông:

 

Ăng-ti-goa: tên đầy đủ là Antigua và Barbuda, có 3 đảng: Đảng Lao động Antigua, Đảng Thống nhất Tiến bộ, Phong trào Nhân dân Barbuda.

 

Ba-ren: tên thật là Bahrain, có 7 đảng : Đảng Al Aslah, Đảng Xã hội Hồi giáo Al-Menbar, Đảng Al Meethaq, Phong trào Tư pháp Quốc gia, Đảng Xã hội Hồi giáo Quốc gia Al Wefaq, Đảng Dân chủ Quốc gia, Đảng Hành động Dân chủ Xã hội Quốc gia.

 

Bê-li-xê: tên thật là Belize, có 2 đảng lớn là Đảng Dân chủ Thống nhất và Đảng Nhân dân Thống nhất, cùng với 15 đảng khác.

 

Bốt-xoa-na: tên thật là Botswana, có 8 đảng.

 

Bô-xni-a: tên thật là Bosnia và Herzegovina, có 12 đảng.

 

Gha-na: tên thật là Ghana, có 23 đảng.

 

Ghi-nê: tên thật là Guinea, có 9 đảng.

 

Ha-i-ti: tên thật là Haiti, có 30 đảng.

 

Cốt Đi-voa : tên thật là Cote d’Ivore, có 5 đảng lớn và 20 đảng nhỏ khác.

 

Phi-gi : tên thật là Fiji, có 3 đảng.

 

Li-bi : tên thật là Lybia, có 23 đảng tham gia cuộc bầu Quốc hội tháng 7/2012 sau khi Gaddafi bị lật đổ.

 

Cư-rơ-gư-xtan : tên thật là Kyrgystan, có 27 đảng.

 

Ma-đa-ga-ca : tên thật là Madagascar, có 16 đảng.

 

Mô-na-cô : tên thật là Monaco, có 4 đảng.

 

Tat-gi-ki-xtan : tên thật là Tajikistan, có 3 đảng lớn và 6 đảng nhỏ khác.

 

Rõ ràng, ông đã cực kỳ không trung thực khi cố tình nói sai sự thật về các chế độ tại các quốc gia nói trên nhằm đánh lừa độc giả.

 

Cho dù ông đang làm Tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương, hay đang làm chức vụ gì đi nữa thì sự lừa dối này thật là trâng tráo, trắng trợn và trơ trẽn.

 

Qua đó, người ta có quyền nghi ngờ rằng, học hàm học vị Phó Giáo sư Tiến sĩ của ông cũng chỉ là hàng dỏm mà thôi !

 

Có thể ông đã phải chịu tai tiếng là « Lú Lẫn », nhưng đừng để người dân phải « lú lẫn » như ông, ông Thông ạ.

Advertisements

4 comments on “ÔNG NGUYỄN VIẾT THÔNG, KHÔNG ĐƯỢC LỪA DỐI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ ! (Tâm Sự Y Giáo)

 1. Dân tộc có lầm than khổ sở , người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm . Đất nước có tủi nhục , thua sút với năm châu muôn sự cũng tại thằng khốn này mà ra :

  Chủ trương thế giới đại đồng, “kụ” Hồ đã quá xem nhẹ quyền lợi của Tổ quốc

  ….Do chủ trương theo quốc tế CS đấu tranh giai cấp, ông Hồ đã gây ra sự CHIA RẼ trầm trọng trong đại khối dân tộc VN, đưa đến tình cảnh CHIA CẮT đất nước, CHIA CẮT lòng người giữa hai Miền Nam, Bắc, giữa phe Quốc gia và phe Cộng sản, giữa bên Thắng Cuộc và Bên Thua Cuộc, mà di lụy của nó vẫn còn kéo dài mãi đến hôm nay, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Dân tộc ta hiện nay giống như một đống cát rời rạc, không có bất cứ chất keo nào để dán chặt vào nhau, để tạo nên sức mạnh, hầu có thể cứu nước ta thoát khỏi họa DIỆT VONG do bọn bành trướng TQ, Đó là một TRỌNG TỘI mà ông Hồ phải nhận trước lịch sử.
  …..Chính ông Hồ, chứ không ai khác, đã để cho Ải Nam Quan, biểu tượng lịch sử về tính TỰ CHỦ của VN, đã lọt vào tay TÀU từ năm 1956, hai năm trước khi ông ra lệnh cho “kụ” Đồng ký dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho TQ. Đây là TRỌNG TỘI lịch sử VN sẽ không bao giờ tha thứ cho “kụ” Hồ.
  ….Tôi tin rằng, một khi cái sự GIẢ DỐI, BỊP BỢM, cái việc hại dân bán nước của “kụ” Hồ được toàn dân ta biết rõ, thì hơi thở cuối cùng của ĐCSVN cũng sẽ đến, trả lại đất nước VN này cho dân tộc VN, và từ đó mọi người sẽ cùng nhau bắt tay hàn gắn mọi tang thương, đổ vỡ do “kụ” Hồ và Đảng của “kụ” gây ra…..

  http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/02/chu-truong-gioi-ai-ong-ku-ho-qua-xem.html

  Like

 2. MỖI CÒM SĨ LÀ MỘT THÔNG TIN VIÊN VẠCH MẶT BỌN CỘNG SẢN DỐI TRÁ

  Hoa Cải đã nói :
  Mỗi còm sĩ là một thông tin viên vạch mặt dối trá. Chúng ta mạnh mẽ phản đối và lật ngửa âm mưu tuyên truyền xuyên tạc của bọn tuyên giáo giáo điều cộng sản. Chúng lợi dụng phần lớn dân ta còn nghèo, còn lam lũ, chưa có điều kiện tiếp cận thông tin hiện đại để tiếp tục buộc dân ta phải nghe, hiểu và làm theo ý chúng. Nhưng việc chúng so sánh đảng của chúng đang độc trị VN không phải là cá biệt, mà còn tồn tại “hàng loạt” các nước khác trên thế giới đều do một đảng lãnh đạo như VN, thì xin thưa thật, chúng đã khốn cùng tận đáy lý luận rồi. Chúng đánh “thắng Pháp, thắng Mỹ”, sao không dám so sánh với các nước đó, lại đi so sánh với các nước “khỉ ho cò gáy” kia, mà lại so sánh láo và bịa đặt nữa chứ.
  Dân chúng tôi đã hiểu và khẳng định với Ban tuyên giáo giáo điều rằng: Ngày nay chỉ còn 5 nước độc đảng là: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, CHXHCNVN và Cu Cộng. Thế giới còn lại có đảng thì không nơi nào 1 đảng. Đừng có mà ba hoa, hồ đồ. Đừng có đem một số nước Hồi giáo do Vua trực trị phản biện đấy nhé.
  Thời đại toàn cầu hóa ngày nay, không thể có một quốc gia nào phát triển hài hòa, ổn định, bền vững… dưới sự cai trị của chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam.
  Hỡi dân chúng! “Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm”.

  http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/23/tin-thu-bay-23-02-2013/#more-94134

  Like

 3. KIẾN LỬA says:
  Tôi phải công nhận, trong hệ thống nhà nước cộng sản Việt nam, những người theo đảng cộng sản để làm chính trị, hoặc sau đó chuyển thành lý luận chính trị cộng sản. Thì số lượng giáo sư và tiến sĩ về chính trị ” nhiều như cám ” đem đổ xuống biển đến mấy năm vẫn không hết.
  Trong các bằng tiến sĩ, thì tiến sĩ về chính trị đảng cộng sản Việt nam là dễ có nhất. Đơn giản là các ông Đảng cộng sản tự lập ra cái trường có cái tên là ” Trường chính trị ” do mình sở hữu và lãnh đạo. Sau đó họ lấy cái trường chính trị do mình lập ra để tự phong cho mình là giáo sư, là tiến sĩ cho nó oách với đời để kiếm chác bổng lộc hoặc chức quyền nào đó trong bộ mấy cầm quyền.
  Trong xã hội Việt nam, chẳng có người dân nào mà không hiểu chuyện rất khôi hài là mấy ông đảng cộng sản việt nam tự lập ra cái trường chính trị rồi tự phong cho nhau nào là giáo sư và tiến sĩ, họ ” tự tô vẽ cho nhau” để lòe người dân. Xem như người dân đều ngu hết.
  Cái bằng tiến sĩ lý luận chính trị đảng cộng sản, đến cái người không có chỉ số IQ thì vẫn học và bảo vệ luận án tiến sĩ được.
  Cái ông PGS-TS Nguyễn Viết Thông viết bài trên báo nhân dân chẳng qua để ” NỊNH ĐẦM ” lãnh đạo ĐCSVN để hưởng bổng lộc. Chứ không nịnh đầm thì về hưu sớm thì chỉ gặm nhấm mà sống.
  Cái từ ” THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ” chì là tấm bia, là cái cớ để các ông lãnh đạo ĐCSVN hiện nay ngụy biện cho mình mà thôi, họ lạm dụng từ Thế lực thù địch quá mức để tự bảo vệ mình.
  Nếu cái chế độ Đảng cộng sản việt nam hiện nay mà tốt lành, giỏi giang và uy tín, được nhân dân ủng hộ, thì họ chẳng sợ gì ” Thế lực thù địch “. Chỉ có những người gây tội lỗi thì mới sợ mọi người xung quanh
  Họ càng tự suy diễn và lạm dụng từ thế lực thù địch để che đậy và ngụy biện, thì họ càng tự chứng minh họ ngu xuẩn. Từ đó cho thấy cái ông Nguyễn Viết Thông này chỉ ” học vẹt ” mà thôi. Rất dốt.

  http://www.danchimviet.info/archives/73337/pgs-ts-nguyen-viet-thong-tong-thu-ky-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-chua-he-doc-marx/2013/02#comments

  Like

 4. Tôi ghét nhất cái từ lí luận chính trị,nó chỉ là những câu chữ tự bịa,mông lung,hão huyền chẳng có ý nghĩa gì cả,thế mà cứ đem nhai rồi xổ ra đủ kiểu khó lọt tai,rồi lâu lâu có chuyện là nói cả hệ thống chính trị phải vào cuộc là sao? khó nghe và khó hiểu ,có phải tôi dốt hay người nói quá ngu???đúng là miệng lưỡi kẻ lừa đảo dân tộc, nhắm mắt đọc úm ba la ,úm ba lô…. giống mấy đồng bóng miệt vườn lừa người mê tín.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s