CXN_111213_3435_Người Dì than quá vì khoảng 3 tháng trở lại tiền Hội người cao tuổi, và cựu chiến binh lãnh khá trễ. có khi trễ hơn 20 ngày.

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

tom

Tuần vừa qua tôi có làm một chuyến thăm quê Tiền Giang, Có người Dì năm nay 70 tuổi, Người Dì than quá vì khoảng 3 tháng trở lại tiền Hội người cao tuổi, và cựu chiến binh lãnh khá trễ. có khi trễ hơn 20 ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s