Đời Sống Xã Hội: Vài Nhận Xét Về Israel Từ Việt Nam


Vài Nhận Xét Về Israel Từ Việt Nam

huongdiministries 21/02/2016

Tại sao người Do Thái & Israel thành công ? Tạp chí Kinh Tế Cuối Năm 2015

Source: VTV24

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s