Gỡi các “đồng-chí” trong binh-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.

http://quanvan.net/goi-cac-dong-chi-trong-binh-doan-quan-khuyen-do-so-47/

Gỡi các “đồng-chí” trong binh-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.

*

Hỡi các “đồng-chí” trong sư-đoàn Quân Khuyển Đỏ số 47.
Đất nước Việt Nam hiện đang rất nguy-ngập. Tôi nói là toàn-bộ đất nước, từ ải Nam Quan tới mủi Cà Mau.
Các “đồng-chí” có biết, đó là những mối nguy nào và ở đâu hay không.
Đó là:
Thực-phẩm nhiễm độc, nước uống nhiễm độc, không-khí nhiễm độc.
Các đồng-chí nên lưu-ý:
Khi ba cái nguồn nuôi-dưỡng cuộc sống này bị nhiễm độc, thì con chuột, con chim, con cá cũng bị ung-thư.
Vậy, các “đồng-chí” và gia-đình của mình sẽ không bị nhiễm độc ư ? Không bị ung-thư ư ? Đừng ảo-tưỡng.
Thực-phẩm, nước uống và không-khí là thiên-la địa-vỏng, tất- cả những ai ở trong lảnh-thổ Việt Nam đều nhận được một phần bằng nhau.
Các “đồng-chí” và dòng họ của mình cũng không ngoại-lệ.
Gia-đình các “đồng-chí” cũng nhận được một phần, bằng phần của gia-đình chúng tôi, không hơn kém một ly-mét hay một gram.
Các “đồng-chí” cùng với gia-đình của mình ăn thực-phẩm đó, uống nước đó, thỡ không-khí đó, vây thì tại sao các “đồng-chí” và gia-đình của mình không bị nhiễm chất độc. Các “đồng-chí” và gia-đình là Thần Tiên chăng?
Trong nước Việt Nam hiện nay, không có ai là Thần Tiên.
*
Chĩ có Trung-ương-đảng là bình-an vô-sự. Tại sao vậy?
Có một cơ-quan chuyên lo nhập-khẩu thực-phẩm-và nước uống từ nước ngoài, phục-vụ riêng cho Trung-ương-đảng. Nơi ở của các ũy-viên Trung-ương-đảng đều có máy lọc không-khí đễ thỡ và máy lọc nước đễ nấu ăn.
Những máy lọc nước, lọc không-khí này là thứ tốt nhất của Mỷ, Đức và châu Âu.
Thậm-chí, gia-đình Tổng-bí-thư còn nấu ăn bằng nước nhập-khẩu.
*
Lãnh-đạo cấp Trung-ương rất sợ phãi rời cái ổ an-toàn của mình, mà ra ngoài làm nhiệm-vụ. Họ phãi tranh-thũ kết-thúc công-tác thật nhanh, đễ mau-mau chạy về cái ổ an-toàn.
Nói thật, các cán-bộ đảng-viên từ Tỉnh, Thành, Phường, Xả cho tới Thôn Ấp đều rơi vào kiếp-nạn này.
Mối đại-họa sẽ không phân-biệt trình-độ chính-trị, tôn-giáo, giới-tính, cũng không phân-biệt nghèo giàu, già trẻ. Không phân-biệt dân thường hay cán-bộ đảng-viên.
Mọi người Việt Nam đều bình-đẳng trước Thần Chết Khũng Khiếp, có gốc-gác từ phương Bắc, là nơi đã đẽ ra “Mười sáu chử vàng” và “Bốn tốt”.
Trước khi chết, còn phãi chịu sự hành-hạ đau-đớn kinh-hoàng của căn bệnh ung-thư, phãi tán-gia bại-sản đễ chạy chữa.
Mối đại-họa kinh-hoàng: Chết Chậm, Chết Từ Từ, nhưng Chết Chắc-Chắn.
*
Đễ đẫy nhanh tiến-trình này, người ta đã ‘bơm chất độc vào Y Tế và Giáo Dục’, bác-sỷ và thầy-cô giáo chắc-chắn là đối-tượng chính của kế-hoạch này. Khi Y Tế và Giáo Dục, thầy-cô giáo và bác-sỷ đã nhiễm độc thì tiến-trình này sẽ tiến nhanh một cách không ngờ.
Muốn thực-hiện âm-mưu này, trước tiên người ta phãi đầu-độc đảng và nhà-nước. Các “đồng-chí” đừng lo, người ta đã bắt đầu việc này từ năm 1930. Đảng và nhà-nước hiện nay, đã nhiễm độc 100%.
*
Người ta ở đây chính là Tàu Chệt, là kẻ thù truyền-kiếp phương Bắc.
Một kế-hoạch di-dân đã được nghiên-cứu từ lâu, hiện nay thì đã rất hoàn-chỉnh, và bước Một của kế-hoạch đã được khỡi-đông. Đễ hoàn-tất kế-hoạch di-dân, phãi đi Sáu bước.
Không sao, thời-gian luôn ũng-hộ bọn Việt-gian Cộng-sản và quan-thầy Tàu Chệt.
Tôi không hiễu, bằng cách nào mà các “đồng-chí” và gia-đình của mình thoát khõi kiếp-nạn này.
Tôi, gia-đình tôi và dòng họ tôi hoàn-toàn bất-lực.
Nhìn Thần Chết đang tiến tới từ-từ một cách chắc-chắn, tôi muốn phát điên, muốn chết ngay lập-tức.
Nhìn viễn-cảnh cái Chết đang đến, không chừa bất-cứ ai, thật là khũng-khiếp!
Trước cái đại-họa diệt-vong của dân-tộc, phãi làm sao đây, phãi làm gì đây?
Làm sao đây? Làm cách nào đây? Thật là bế-tắc.
Các “đồng-chí” có giãi-pháp nào không? Làm cách nào các đồng-chí có thễ tự-cứu mình và cứu gia-đình của mình. Các đồng-chí cần nghiêm-túc suy-nghĩ vấn-đề này.

Nếu các “đồng-chí” cứu được mình và gia-đình, thì hãy cứu chúng tôi với.

Và, phãi suy-nghĩ thật nhanh.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s