Thủ tướng Phúc cầm lộn cờ

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1147679

Trong hội nghị, thủ tướng Phúc lại cầm cờ của Campuchia. Ngồi bên cạnh là bộ trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị chỉ tay nhắc ông Phúc, nhưng ông Phúc lại đang bận nghe tai nên không để ý, vì vậy vẫn cầm cờ Campuchia phe phẩy cả buổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s