CỘNG SẢN BÁN NƯỚC

https://www.quyenduocbiet.com/a5320/cong-san-ban-nuoc_101989126_hi047385532

Thao thức bao lần mỗi tháng tư
Ngờ đâu thất bại thật thành hư
Quê hương đâu nỡ lìa xa cách
Đất nước sao đành bỏ lánh cư

Cắt đất địa đầu dâng giặc bắc
Rạch vùng nhượng địa hiến quân sư
Tiền nhân dựng nước gìn non nước
Cộng sản bây giờ bán nước ư?


Triều Phong Đặng Đức Bích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s