THEO ĐIỀU 6,7 LUẬT ĐẶC KHU: VƯƠNG KỲ SƠN, TRÙM “ĐẢ HỔ” TRUNG QUỐC SẼ KIÊM “ BAO C ÔNG” CHO CÁC TRANH CHẤP VIỆT-TRUNG TẠI CÁC ĐẶC KHU ?

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/07/theo-ieu-67-luat-ac-khu-vuong-ky-son_4.html#more?

LA QUÁN CƠM.
Kết quả hình ảnh cho Vương Kỳ Sơn
ĐIỀU 6 LUẬT ĐẶC KHU: ÁP DỤNG CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Quyền Tài phán, nôm na quyền thuê mời Bao Công khi có khiếu kiện được mời nước ngoài? Điều này thể hiện tại Điều 6 của LĐK:
Luật Đặc khu quy định
“ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI HOẶC TẬP QUÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Đối với các hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động được ký kết giữa tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc nơi cư trú tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên tham gia là tổ chức, cá nhân nước ngoài, các bên được thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế.
ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH
2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:
a) Trọng tài Việt Nam;
b) Trọng tài nước ngoài;
Kết quả hình ảnh cho bao công
c) Trọng tài quốc tế;

d) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập;

đ) Tòa án Việt Nam.
3. Ngoài các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này, tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài còn có thể được giải quyết tại Tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
5. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài, Trọng tài quốc tế, Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, điều ước quốc tế…”
Theo quy định này, khi một doanh nghiệp nào đó của Trung Quốc vào làm ăn tại Vân Đồn, Vân Phong,Phú Quốc nếu thấy cần bắt chẹt Việt Nam thì đưa ông Vương Kỳ Sơn, một Bao Công nổi tiếng của Trung Quốc, hiện đang là Phó cho Tập Cận Bình vào phân xử…

L.Q.C.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s