Nguy cơ mất 11.170 tỷ đổ vào dự án ở Venezuela, PVN vẫn có 173.600 tỷ gửi ngân hàng

https://nhadautu.vn/nguy-co-mat-11170-ty-do-vao-du-an-o-venezuela-pvn-van-co-173600-ty-gui-ngan-hang-d11979.html

HỒ MAI30, Tháng 07, 2018 | 09:15

Nhàđầutư
Tại ngày 31/12/2017, tiền gửi ngân hàng của PVN là 173.631 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản của tập đoàn. Cũng tại thời điểm này, tổng số tiền mà PVN đã đổ vào dự án liên doanh khai thác dầu khí ở Venezuela là 11.171,78 tỷ đồng.

Petrovietnamtower1

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Hà Nội

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của PVN ở mức 784.604 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với đầu năm.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng là 173.631 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản của PVN. Trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 23.037 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng là 49.364 tỷ đồng; 101.230 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Việc mang tới 1/4 tổng tài sản đi gửi ngân hàng cũng giúp PVN thu về khoản tiền lãi lớn. Trong năm 2017, PVN ghi nhận 14.769 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 19% so với năm 2016. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay là 7.924 tỷ đồng (chiếm 54%); lãi tiền đầu tư Vietsovpetro là 4.953 tỷ đồng (chiếm 34%); lãi chênh lệch tỷ giá là 837 tỷ đồng (chiếm 5,7%).

Kết thúc năm 2017, PVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế 48.220 tỷ đồng, tăng 82%. Lợi nhuận sau thuế đạt 38.336 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2016.

Tại ngày 31/12/2017, số dư nợ xấu của PVN chủ yếu tại một số đơn vị thành viên của tập đoàn, trong đó Công ty mẹ – PVN dư nợ xấu 2.399 tỷ đồng; Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) là 1.190 tỷ đồng, 995 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất và 894 tỷ đồng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV.

Đáng chú ý, khoản đầu tư của Công ty TNHH Nhà nước MTV – Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP – Công ty con của PVN) vào Công ty Liên doanh Petromacareo (Venezuela) và khoản phí tham gia trả lần đầu và lần thứ hai để được tham gia đầu tư khai thác tại Lô Junin 2 (Venezuela) được ghi nhận theo giá gốc với tổng số tiền là 10.753 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017.

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư này với số tiền là 418,78 tỷ đồng đã được trích lập theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Liên doanh Petromacareo cho năm tài chính kết thúc ngà 31/12/2012.

Như vậy, tổng số tiền PVN đã đổ vào dự án ở Venezuela11.171,78 tỷ đồng.

“Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản phí tham gia phải trả lần đầu và lần thứ hai cũng như dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập”, kiểm toán Deloitte cho biết.

Ngoài ra liên quan đến quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam – Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam -SBIC), hãng kiểm toán Deloitte cho biết PVN đang tạm ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án được bàn giao từ SBIC với số tiền là 695,348 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận phải trả SBIC với số tiền tương ứng trên tài khoản phải trả khác.

Đến ngày 31/12/2017, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã thanh toán cho SBIC liên quan đến việc bàn giao các dự án trên là 720,297 tỷ đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s