One comment on “NỤ CƯỜI MA DZÈ ZIỆT NAM

  1. +Mượn câu nói của Văn Sĩ Mark Twain người Mỹ :
    “Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.
    ĐỀ ẢNH :
    +” Chẳng thà niễng tưởng-thú không cười , để người ta còn tưởng-thú lai đười ươi, còn hơn cười le ..lưỡi , để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s