Ác ôn

CXN_120313_3629_Tên họ của cường hào ác bá bắt đầu vào email rồi….

CXN_120313_3628_Chúng ta hãy bắt đầu bằng các bạn cung cấp danh sách Công An Khu Vực và vợ con họ, đt, địa chỉ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s